Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че с Решение № 86 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизи- раната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.46, м. Дашовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.30.4 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.