Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата ин- фраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XVIII-18.990, кв. 1, м. Мъртвак, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.18.990“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ МКТП „Чешма“, разположен в поземлен имот с идентификатор 18174.24.118. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 170 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Графика