Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „жилищна сграда и водоплътна изгребна яма“, намираща се в УПИ ХХХІІ-20.260, кв. 14, кв. Максим Горки, гр. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.20.260“. Трасето на новопроектираната електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС от въздушна мрежа НН от ТП „Изгрев“, разположен в поземлен имот с идентификатор 58606.503.37, и преминава през ПИ 58606.503.99, ПИ 58606.20.75, ПИ 58606.20.238 и ПИ 58606.20.266. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 37 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план