Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофа- милна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XII-014095, кв. 5, м. Беличко поле, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.14.163“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС № 4 от въздушна мрежа НН кл. „Б“ от МТП „Вили Бели- ца“, разположен в поземлен имот с идентификатор 77400.139.501, землище на с. Храбърско, преминава през ПИ 77246.14.117 и ПИ 77246.14.171, землище на с. Хераково, и достига до имотната граница на ПИ 77246.14.163. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 25 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план