Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за специализиран подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на Индустриален парк „София – Божурище“. Проектът за ПУП е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП да общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план