Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „масивна битова сграда“, намираща се в ПИ с идентификатор 58606.40.255 по кадастралната карта на с. Пролеша, община Божурище“. Трасето на новопроектираната въз- душна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС, разположен в поземлен имот с идентификатор 58606.81.73, преминава през поземлени имоти с идентификатори 58606.71.73, 58606.40.306 и 58606.40.19 и достига до имотната граница на ПИ с идентификатор 58606.40.255, с. Пролеша, в който е разположена сградата. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 335 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план