Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно електроза- хранване с кабели НН за „жилищна сграда и гараж“, намираща се в УПИ ХХІІІ-041025, кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.192“. Трасето на новопроектираната въздушна електро- проводна линия НН започва от съществуващ СБС от мрежа НН от МТП „Пролеша“, разположен в поземлен имот с идентификатор 58606.41.11, преминава през поземлен имот с идентификатор 58606.41.11 и достига до имотната граница на ПИ с идентификатор 58606.41.192, с. Пролеша. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 42 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план