Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфра- структура за обект: „Външно електрозахранване с кабели НН за „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ VII-42.399, кв. 76, с. Пролеша ПИ с идентификатор 58606.42.399“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СТП „Про- леша“, разположен в поземлен имот с иденти- фикатор 58606.32.130 – територия на транспорта, преминава подземно през ПИ 58606.42.254 – земеделска територия, ПИ 58606.42.400 – урба- низирана територия – за второстепенна улица, където подземното трасе излиза на нов стълб. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 149 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план