Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструкту- ра за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ VIII-22.343, кв. 49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.343, и „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ VI-022057, кв. 49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.57“. Трасето на новопро- ектираната електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС от въздушна мрежа НН МТП „Септември“, разположен в поземлен имот с идентификатор 18174.22.169, преминава през ПИ 18174.22.169 и достига до имотната граница на ПИ 18174.22.348. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 230 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Графика