Съобщение в Държавен вестник бр. 91, съобщава,че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън грани- ците на урбанизираната територия на подземно трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на обект „жилищна сграда“, намиращ се в УПИ XXXVIII-23.26 от кв. 39, с. Хераково, имот с идентификатор 77246.23.26. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересува- ните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.