Съобщение в Държавен вестник бр. 91, съобщава,че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273 по КККР на с. Гурмазово.С плана за регулация от имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, се създават два нови квартала: 4 и 4а. Създават се следните нови УПИ: I-18.1019, II-18.1020, III-18.1021, IV-18.1022, V-18.1023 и VI-18.1024 от кв. 4а, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, XVIII-18.1002, XIX-18.1003, ХХ-18.1004, XXI-18.1005, XXII-18.1006, XXIII-18.1007, XXIV- 18.1008, XXV-18.1009, ХХVI-18.1010 – за административни, търговски, обслужващи дейности и инженерна инфраструктура, XXVII-18.1011, XXVI I I-18.1012, XXIX-18.1013, ХХХ-18.1014, XXXI-18.1015, ХХХII-18.1016, ХХХIII-18.1017 и XXXIV-18.1018 от кв. 4, м. Мъртвак, с. Гурмазо- во, община Божурище, и новосъздадени улици съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, представляващи имоти с идентификатори № 18174.18.1025 и № 18174.18.1026. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.