Съобщение в Държавен вестник бр. 91, съобщава,че е че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфра- структура на външно ел. захранване НН – 1 kV за обект еднофамилна жилищна сграда с идентифи- катор 77246.153.1 в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково, община Божурище.Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.