Съобщение в Държавен вестник бр. 91, съобщава,че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.15.97, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълни- телния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Об- щина Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.