Съобщение в Държавен вестник бр. 97, съобщава,че с Решение № 80 от протокол № 11 от 30.09.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски пътища 18174.24.88, 18174.24.133, 18174.24.132, част от 18174.24.69 и част от 18174.24.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК – за външно ел. захранване от съществуващ БКТП „Чешма“ в ПИ 18174.24.106 на новоизградени жилищни сгради в имоти с идентификатори 18174.24.104, 18174.24.109, 18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135,18174.24.127, 18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59, 18174.24.126, 18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125, 18174.24.118, 18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122, 18174.24.155, 18174.24.121 и 18174.24.45 по КК и КР на с. Гурмазово, с обща дължина 857 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съ- вет – Божурище, до Административния съд – Со- фия област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.