Съобщение в Държавен вестник бр. 97, съобщава,че с Решение № 81 от протокол № 11 от 30.09.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски пътища18174.18.910, 18174.18.340, част от 18174.18.297, част от 18174.18.164, част от 18174.18.141 и 18174.18.326 по кадастралната карта на с. Гурмазово за външно ел. захранване от съществуващ МТП „Завоя“ в ПИ 18174.1.77 на новоизградени жилищни сгради в имоти с иден- тификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 18174.18.324, 18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 18174.18.320, 18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 18174.18.334, 18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 18174.18.332, 18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 18174.18.336, 18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 по КК и КР на с. Гурмазово, с обща дължина на трасето 810,9 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок.