Съобщение в Държавен вестник №105 съобщава, че с Решение № 112 от протокол № 14 от 20.10.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ IV-153001 от кв. 1, м. Двора, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.153.76. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.