Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „жилищна сграда“, намираща се в УПИ III-41.230, кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.230, и „жилищна сграда и гараж“, намираща се в УПИ IV-41.231, кв. 66, ПИ с идентификатор 58606.41.231“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от СБС по друг проект, разположен в ПИ 58606.41.11, преминава през ПИ 58606.41.126 и 58606.30.177 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, след което продължава през урбанизирана територия и достига до имотни граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 169 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП