Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, намираща се в УПИ V-25.240, кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.240“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от съществуващ СБС № 2 по друг проект, разположен в ПИ 77246.24.31 – урбанизирана територия, пресича ПИ 77246.166.17, 77246.25.141 и 77246.25.122 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до имотна граница на ПИ 77246.25.240. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 16 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП