Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Промяна по чл. 154 от ЗУТ на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ O-160006, кв. 42, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.160.6“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от СБС № 2 от ВЛ НН на клон А от МТП „Хераково гробище“, разположен в ПИ 77246.700.1070 – урбанизирана територия, преминава през ПИ 77246.160.14 и 77246.159.14 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до имотна граница на ПИ 77246.160.6. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 189 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП