Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 8 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. На ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и специализирана план-схема за обект: Трасета на външни ел. захранвания за „Център за възстановяване при инцидент в реално време“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) H – терен на БГА „Балкан“, кв. 10, кв. Максим Горки, Божурище, ПИ с идентификатор 58606.503.95. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.