Съобщение в Държавен вестник №21 съобщава, че с Решение № 10 от протокол № 2 от 25.01.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.13.13, м. Черна бара, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.13.91 и 58606.13.100 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.