Съобщение в Държавен вестник №41 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Довеждаща мрежа ел. средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост“, в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша. Трасето започва от съществуваща мрежа от ВЕЛ
20 kV „Росоман“, преминава през ПИ 58606.24.93 и достига до имотната граница на имот с идентификатор 58606.24.64. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 230 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.