Съобщение в Държавен вестник №41, съобщава, че с Решение № 25 по протокол № 4 от 30.03.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабели ниско напрежение 1 kV на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVII-23.25 от кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.23.25 по кадастралната карта на с. Хераково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.