Съобщение в Държавен вестник №47 съобщава, че е е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „жилищна сграда“, намираща се в УПИ XXIII-128.92, кв. 88, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.128.92“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от съществуващ СБС от мрежа НН на ТП „Бобен“, извън урбанизираната територия преминава през ПИ 77246.128.38 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до имотната граница на ПИ 77246.128.92. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 65 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Записка
ПУП