Съобщение в Държавен вестник №47 съобщава, че e изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18174.15.62, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, , в обхват: част от полски път с идентификатор 18174.15.154 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-24-28 от 28.03.2016 г. На изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“

ПУП