Съобщение в Държавен вестник №47 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „приемник на ел. енергия“, намиращ се в УПИ II-020081, 020082, 020012, кв. 14, кв. Максим Горки, гр. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.20.241“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от съществуващ СБС от мрежа НН на ТП „Сидня“, извън урбанизираната територия преминава през ПИ 58606.22.301, 58606.44.4 и 58606.20.8 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до имотна граница на ПИ 58606.20.241. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 32 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Записка
ПУП