Съобщение в Държавен вестник №52 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XV-41.225, кв. 62, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.225. Трасето започва от СБС, разположен в ПИ 58606.41.11, и достига до имотна граница на ПИ 58606.41.225. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 30 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.