Съобщение в Държавен вестник №52 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.15.69, м. Локви, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.15.124 и част от полски път с идентификатор 58606.15.245 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. На изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.