Съобщение в Държавен вестник №53 съобщава, че че с Решение № 50 от протокол № 9 от 25.04.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии 1 kV на жилищна сграда, намираща се в УПИ XVIII-11.33 от кв. 35 по плана на с. Гурмазово, ПИ идентификатор 18174.11.33“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.