Съобщение в Държавен вестник №53 съобщава, че с Решение № 49 от протокол № 9 от 25.04.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии средно напрежение СрН – 20 kV, на нов БКТП в УПИ XІX-19.266 от кв. 2, м. Дуняш, с. Гурмазово, ПИс идентификатор 18174.19.266“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.