Съобщение в Държавен вестник №53 съобщава, че Решение № 46 от протокол № 9 от 25.04.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ XXXIX-165.80, кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.165.80, и УПИ XXXI- 165.9991, кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.165.9991“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.