Съобщение в Държавен вестник №53 съобщава, че с Решение № 42 от протокол № 9 от 25.04.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, намираща се в УПИ III-41.230 от кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.230, и жилищна сграда и гараж в УПИ IV-41.231, кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.231“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.