Съобщение в Държавен вестник №53 съобщава, че с Решение № 44 от протокол № 9 от 25.04.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда с гараж, намираща се в УПИ ІV-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.47; жилищна сграда, намираща се в УПИ ХVІІ-123.46, кв. 42, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.46; жилищна сграда, намираща се в УПИ V-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.48, и жилищна сграда, намираща се в УПИ ХІІІ-123.45, кв. 42, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.45“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.