Съобщение в Държавен вестник №53 съобщава, че с Решение № 45 от протокол № 9 от 25.04.2024 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, намираща се в УПИ XIV-25.254 от кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.254, и еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма, намиращи се в УПИ ХIII-25.255, от кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.255“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.