Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабелни линии средно напрежение СрН на нов БКТП в УПИ XIX-19.266, кв. 2, м. Дуняш, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.19.266. Трасето е с дължина 2175,19 м – 2154,31 м в неурбанизирана територия и 20,88 м в урбанизирана територия, като започва от СРС 951, разположен в оста на въздушна електроповодна линия средно напрежение ВЛ 20 kV „Банкя“ в ПИ 18174.64.44, преминава през полски пътища в землището на с. Гурмазово – 18174.15.153, 18174.15.182, 18174.21.65, 18174.19.154 и 18174.19.170, и достига до новопроектиран бетонов комплектен трансформаторен пост, разположен в ПИ 18174.19.266. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Лист 1 Лист 2 Лист 3 Проект за ПУП