Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Сглобяема жилищна сграда“, намираща се в УПИ XI- 062052, кв. 37, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.62.516, и „Две жилищни сгради“, намиращи се в УПИ FV-062052, кв. 37, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.62.517. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС от ВЛ НН от МТП „Здравен дом“, разположен в ПИ 57100.59.3, преминава през ПИ 57100.59.3 и достига до имотните граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 70 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП Парцеларен план