Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, намираща се в УПИ XXXIX-165.80, кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.165.80, и УПИ XXXI-165.9991, кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.165.9991. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от СБС № 5 по друг проект, преминава през ПИ 77246.166.1 и достига до имотните граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 91 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.