Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ F-171015, кв. 2, м. Гуджулица, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.171.24. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от съществуващ СБС от ВЛ НН на ТП „Мелница Хераково“, разположен в ПИ 77246.701.6 – урбанизирана територия, преминава през ПИ 77246.200.29 и достига до имотна граница на ПИ 77246.171.27. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 162 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Чертеж ПУП