Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов трафопост в УПИ LIII-015110, кв. 3, м. Ганини шумки, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.15.137, нов кабел СрН за захранване на новия трафопост и нова мрежа НН за външно електрозахранване на потребители в кв. 3, м. Ганини шумки, с. Хераково. Трасето на новопроектираната подземна електропроводна линия СрН започва от нов ЖР стълб, разположен в оста на съществуващ ВЕЛ 20 kV „Росоман“ в ПИ 77246.15.101, преминава през ПИ 77246.15.101 и достига до проектния трафопост. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 105 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.