Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XII-32.274, кв. 2, м. Попърт, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.32.274. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от СБС № 8 по друг проект, от ВЛ НН на СТП „Пролеша“, разположен в ПИ 58606.32.130, преминава през ПИ 58606.32.189 и 58606.32.126 и достига до имотната граница на ПИ 58606.32.274. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 200 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.