Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“, намираща се в УПИ IV-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.47, „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ XVII-123.46, кв. 42, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.46, „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ V-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.48, и „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ XIII-123.45, кв. 42, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.45. Трасето започва от съществуващ СБС от ВЛ НН на ТП „Бобен“, преминава през ПИ 77246.121.6 и 77246.123.28 и достига до имотните граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 211 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.