Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV на жилищна сграда в УПИ XVIII-11.33, кв. 35, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.11.33. Трасето е с дължина 86,78 м, като е предвидено изграждането на три нови електропреносни стълба. Започва от съществуващ метален стълб пред УПИ FF-339, кв. 36, с. Гурмазово, ПИ 18174.501.339, преминава по улица с идентификатор 18174.501.532 и полски път с идентификатор 18174.11.7 и достига до имотна граница на ПИ 18174.11.33. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обяснителна записка