Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 52 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Изграждане на нова мрежа ниско напрежение от БКТП „Чешмата“, с. Гурмазово, община Божурище, за присъединяване на бъдещи абонати“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.