Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 51 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов трафопост в ПИ 18174.22.291, нов кабел средно напрежение за захранване на трафопост и нов кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на две еднофамилни жилищни сгради с две водоплътни изгребни ямии сондаж, намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-22.383 от кв. 57, с. Гурмазово ПИ с идентификатор 18174.22.383 и УПИ ХII-22.384, кв. 57, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.384 по кадастралната карта на с. Гурмазово“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.