Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 49 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на две жилищни сгради, намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-36.116 от кв. 45, с. Хераково, община Божурище, ПИ с идентификатор 77246.36.116 по кадастралната карта на с. Хераково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област,  в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.