Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 50 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-25.167 от кв. 5, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.167 по кадастралната карта на с. Хераково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.