Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.153.76“. Трасето започва от нов извод ниско напрежение на съществуващ МТП „Скала махала“ и достига до имотната граница на ПИ 77246.153.76. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 253 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.