Съобщение в Държавен вестник №75 съобщава, че с Решение № 68 от протокол № 9 от 29.06.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Довеждаща ел. мрежа средно напрежение 20 kV за захранване на трафопост в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м. Средобърдина, с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.