Съобщение в Държавен вестник №95 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Трасета на външни ел. Захранвания за „Център за възстановяване при инцидент в реално време“, намиращ се в УПИ D – терен на БГА „Балкан, кв. 10, кв. Максим Горки, гр. Божурище, поземлен имот с идентификатор 58606.503.95. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.