Съобщение в Държавен вестник №95 съобщава, че че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ ХDV-25.254, кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.254, и „Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма“, намираща се в УПИ ХDDD-25.255, кв. 2, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.255. Трасето започва от съществуващ СБС от ВЛ НН на БКТП „Балин дел“ и достига до имотна граница на ПИ 77246.25.254 и 77246.25.255. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 17 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.